PEERAPONG
MUSIC SCHOOL

จุดกำเนิดจากปณิธาน
และความมุ่งมั่น

โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ถือกำเนิดขึ้นจาก “พีรพงศ์ มิวสิค สตูดิโอ” ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2545 โดย อาจารย์พีรพงศ์ สุรวรรณ ผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านการสอนเปียโนใน ระดับแนวหน้าของประเทศมานานกว่า 25 ปี ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะก่อตั้งโรงเรียนสอนเปียโนขึ้น จึงได้เลือกศึกษาต่อทางด้าน บริหารธุรกิจจนจบระดับปริญญาโท จากการที่เป็นนักเปียโนฝีมือ

MORE

Graded Piano Courses

หลักสูตรสำหรับการเรียนเปียโนปฏิบัติ

เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนเปียโนปฏิบัติขั้นเกรด 1 – 8 ของสถาบัน The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ประเทศอังกฤษซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีเป้าหมายชัดเจน ครอบคุลมครบถ้วนทุกด้านด้วย...

MORE

หลักสูตรของการเริ่มต้นเรียนเปียโนเด็ก​

Preparatory Piano Courses

หลักสูตรเริ่มต้นการเรียนเปียโน

เป็นหลักสูตรของการเริ่มต้นเรียนเปียโนสำหรับเด็กเล็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 4 – 12 ปี และเด็กโตที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป เน้นความสนุกสนาน ปลูกฝังความรักในดนตรี ด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน และเสริมสร้างเทคนิคการเล่นเปียโน...

MORE

student

ผู้สนับสนุนเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลระดับโลก

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ได้จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกให้กับเยาวชนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเสมอมา ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของอาจารย์พีรพงศ์ ในการให้ความสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะแขนงนี้ให้กับเยาวชนไทยตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งทาง โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ให้ความสนับสนุนหลักในการจัดงาน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ให้เกียรติในการร่วมเป็นเจ้าภาพ และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่จัดงานอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

Teachers

นักบริหาร นักดนตรีฝีมือเยี่ยมและครูผู้ทุ่มเท

ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น อาจารย์พีรพงศ์ ได้ตระหนักดีว่า การที่จะเป็นนักเปียโนฝีมือเยี่ยม โดยสามารถเป็นครูสอนเปียโนที่ดี และยังเป็นผู้บริหารที่เก่งอีกด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ยากและเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก   เพราะสิ่งที่นักบริหารมักจะคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกคือ การใช้ปฏิภาณและไหวพริบประกอบกับเหตุและผลในลักษณะของผู้นำที่จะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว เพื่อ...

สร้างความสำเร็จให้เยาวชนไทย เพื่อเป็นเกียรติคุณของชาติสืบไป...

อาจารย์พีรพงศ์ ได้ตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อทำใหโรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ เป็นสถาบันการสอนดนตรีที่นอกจากจะสอนให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านเปียโนทั้งในด้านปฏิบัติและทฤษฎีดนตรีสากลแล้วยังมุ่งหวังที่จะปั้นเยาวชนที่มีพรสวรรค์และมีความมุ่งมั่น ให้เป็นนักเปียโน...

Joy of X'mas 2015

A Christmas Concert by Peerapong Music School's Students & Teachers

Follow us:

www.peerapongmusicschool.ac.th

ติดต่อสอบถาม คลิก