Preparatory Piano Courses

หลักสูตรของการเริ่มต้นเรียนเปียโนสำหรับเด็กเล็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 4 – 12 ปี

เป็นหลักสูตรของการเริ่มต้นเรียนเปียโนสำหรับเด็กเล็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 4 – 12 ปี และเด็กโตที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไปเน้นความสนุกสนาน ปลูกฝังความรักในดนตรี ด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน และเสริมสร้างเทคนิคการเล่นเปียโนขั้นเริ่มต้นอย่างง่าย เช่น การฟังเสียงสูง – ต่ำ การเล่นเสียงดัง – เบา การเล่นเสียง สั้น – ยาวการอ่านโน้ตของมือขวา – มือซ้าย และการนับจังหวะอย่างง่าย รวมถึง การวางนิ้วทั้ง 5 บนคีย์เปียโนได้อย่างถูกต้อง สามารถฝึกขยับนิ้วด้วยการกดคีย์เปียโนอย่างถูกวิธีด้วยปลายนิ้วที่ตั้ง และมีการเคลื่อนไหวข้อมือได้อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะสามารถเล่นบทเพลงอย่างง่ายได้ด้วยโน้ตที่ถูกต้อง และมีจังหวะที่สม่ำเสมอเท่ากัน และนักเรียนจะต้องทำการสอบ Piano Prep Test เพื่อเลื่อนขั้นไปเรียนเปียโนในหลักสูตรขั้นเกรดมาตรฐานต่อไป

เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนเปียโนปฏิบัติขั้นเกรด 1 – 8 ของสถาบัน The Associated Board of the Royal Schools ofMusic (ABRSM) ประเทศอังกฤษ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีเป้าหมายชัดเจน ครอบคุลมครบถ้วนทุกด้านด้วย 4 ทักษะสำคัญ ได้แก่ Technics, Performance, Sight-Reading and Musicianship นำไปสู่การสอบปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษ และผลการสอบของสถาบัน ABRSM ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และถูกนำไปใช้อ้างอิงเป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานการสอบดนตรีในระดับสูงอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถชี้วัดทักษะและความรู้ความสามารถของนักเรียนที่สอบในแต่ละเกรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Graded Piano Courses

หลักสูตรสำหรับการเรียนเปียโนปฏิบัติขั้นเกรด 1 – 8 ของสถาบัน The Associated

Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ประเทศอังกฤษ

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนดนตรีอย่างจริงจัง นักดนตรีอาชีพ หรืออาจารย์สอนดนตรี ที่ใช้การสอบขั้นวุฒิบัตรการแสดงเปียโนระดับสูงของสถาบัน Trinity College London และ The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ประเทศอังกฤษ

Diploma Piano Courses

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนดนตรีอย่างจริงจัง นักดนตรีอาชีพ หรืออาจารย์สอนดนตรี

เป็นหลักสูตรการเรียนเปียโนขั้นประกาศนียบัตรการแสดง ของสถาบัน Trinity College London ประเทศอังกฤษ ซึ่งมุ่งเน้นการสอบปฏิบัติแบบการแสดงเปียโน ที่ประกอบไปด้วยรายการแสดงที่มีบทเพลงต่างยุคต่างสมัย จำนวน 3 บทเพลงขึ้นไปและ Presentation Skills ด้วยการทำ Programme Notes สำหรับรายการแสดง

Certificate Piano Courses

เป็นหลักสูตรการเรียนเปียโนขั้นประกาศนียบัตรการแสดง ของสถาบัน Trinity College
London ประเทศอังกฤษ

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นในการเล่นเปียโน และมีความสนใจที่จะเรียนต่อทางด้านดนตรีอย่างจริงจัง โดยจะได้รับการถ่ายทอดทักษะการเรียนและการแสดงเปียโนอย่างเข้มงวด นำโดย อาจารย์ภูมิ  พรหมชาติ นักเปียโนเอกชาวไทยฝีมือระดับนานาชาติ และอาจารย์นักเปียโนมืออาชีพท่านอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและฝึกฝนฝีมืออย่างสุดความสามารถ ผ่านทางการแข่งขันเปียโน การแสดงคอนเสิร์ต การสอบปฏิบัติในระดับสูงสุด และการเรียน Masterclass กับนักเปียโนผู้มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการไปศึกษาต่อในสถาบันดนตรีชั้นนำของโลกได้อย่างสำเร็จต่อไป

Young Talents Piano Courses

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นในการเล่นเปียโน และมีความสนใจ
ที่จะเรียนต่อทางด้านดนตรีอย่างจริงจัง

เป็นหลักสูตรการเรียนเปียโนขั้นประกาศนียบัตรการแสดง ของสถาบัน Trinity College London ประเทศอังกฤษ

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

Menu

โทรหาเรา คลิกเลย !​

Call Center​