อาจารย์ เพียงพิมพ์  กิติวีระพงศ์

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

หัวหน้าวิชาเปียโนชั้นเด็กเล็ก

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่Dessau Institute of Architecture เมือง Dessau ประเทศเยอรมนีและระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ....

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

อาจารย์ ภวัต  พฤกษาชลวิทย์

อาจารย์เปียโน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้รับทุนการศึกษาเต็มเป็นระยะเวลา 5 ปี จากการชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบงานกราฟฟิคสามมิติ โดยใช้โปรแกรม 3Ds Max ...

อาจารย์ ภูมิ  พรหมชาติ

หัวหน้า School of Young Talents และอาจารย์เปียโน

สำเร็จการศึกษาระดับ International Artist Diploma ปริญญาโท เกียรตินิยม เหรียญทอง Tagore Gold Medal และปริญญาตรี เกียรตินิยม เหรียญทอง Hopkinson Gold Medal ทางด้านการแสดงเปียโน จากสถาบัน Royal College of Music, London รางวัล Tagore Gold Medal ...

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และอาจารย์เปียโน

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านดนตรีวิทยา (Musicology) โดยทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของ Prof. Dr. Hartmut Krones ที่มหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการแสดงดนตรี ...

อาจารย์ วรัตถ์  วิทยาศัย

อาจารย์เปียโน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน และจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เริ่มเรียนเปียโนครั้งแรกที่ ...

อาจารย์ อานันท์  จางไววิทย์

อาจารย์เปียโน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการแสดงเปียโนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกขณะอยู่ชั้นประถมศึกษา ณ จังหวัดปัตตานี โดยมีอาจารย์บุญหลง นิธิอุทัยเป็นอาจารย์สอนดนตรีคนแรก ....

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

 

อาจารย์ พีรพงศ์  สุรวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ และอาจารย์เปียโน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Central Texas และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เริ่มเรียนเปียโนเมื่ออายุ 7 ปี โดยได้รับความเอาใจใส่ในการเรียนดนตรีอย่างจริงจังตั้งแต่วัยเด็กจากบิดา จนสามารถ ...

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (Award of Academic Excellence) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเป็นเวลา 4 ปี เริ่มเรียนเปียโนครั้งแรกเมื่ออายุ 4 ปี และได้ย้ายมาเรียนเปียโนที่ ณัฐ สตูดิโอ จากนั้นจึงมาเรียนเปียโนอย่างจริงจังกับ ...

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

อาจารย์ กันติยา  พรหมชาติ

อาจารย์เปียโน

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

อาจารย์ ดร.กีรติ  คุวสานนท์

อาจารย์เปียโนชั้นเด็กเล็ก

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D.) คณะครุศาสตร์ วิชาเอก หลักสูตรและการสอน(Curriculum and Instruction) วิชาโท จิตวิทยา (Psychology) มหาวิทยาลัยThe University of Kansas สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ วิชาเอก Master of Science Degree in ...

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

Menu

โทรหาเรา คลิกเลย !​

Call Center​